Sunday, February 21, 2021, 19:16

Planujesz wymienić okna lub drzwi w swoim domu ale zastanawiasz się, czy wiążą się z tym jakieś formalności urzędowe, co jest dozwolone a co nie, na co zwrócić uwagę. Pierwsze pytanie jakie zwykle zadajesz to; czy potrzebuję Planning Permission?

You are planning to replace windows or doors in your home, but you are wondering if any official formalities are involved. What is allowed and what is not. What do you need to point out? The first question you usually ask is; do I need Planning Permission?

Odpowiedź brzmi tak jeżeli;

 • mieszkasz w budynku, który znajduje się  na liście  zabytków
 • twoja nieruchomość znajduje się na terenie objętym ochroną takim jak; park narodowy, obszar o wyjątkowej urodzie czy teren objęty nadzorem konserwatorskim
 • czasami może być konieczne złożenie wniosku o Planning Permission ponieważ urząd wydał zgodnie z art. 4 dyrektywę cofającą Planning Permitted Developpment
 • ponadto, jeśli jesteś dzierżawcą budynku, najpierw będziesz musiał uzyskać pozwolenie od właściciela lub firmy zarządzającej na przeprowadzenie jakichkolwiek zmian w budynku
 • jeżeli chcesz wstawić okno typu Bay window (okno wykuszowe)traktowane to będzie jako extension(rozbudowa) i może wymagać Planning Permission.

The answer is so, if;

 • the property is listed building
 • the building is in a conservation area
 • If you are a leaseholder, you need first to get permission from your landlord, freeholder, or management company
 • your council has made an Article 4 Direction withdrawing
  permitted development rights
 • you want to replace the standard window with a bay window(is treated as an extension and may need Planning Permission.

 

żródło: internet

 Nie potrzebujesz Planning Permission jeżeli;

 • chcesz naprawić, lub pomalować od nowa ramy okienne lub drzwiowe
 • wymienić drzwi czy okna na inne ale z zachowaniem podobnego wyglądu i wymiarów

 You do not need Planning Permission if;

 • you want only to repair, maintain or improve existing doors/ windows
 • the new doors/windows are of similar appearance and dimensions  to the existing ones

Co w przypadku kiedy chcę wstawić nowe okno np. na bocznej ścianie na wyższym piętrze czy to w łazience czy też na klatce schodowej?

Otóż takie okno musi mieć obniżony poziom widoczności czyli być nieprzeźroczyste i nieotwieralne bądź otwierane na wysokości 1,7m od poziomu podłogi.

What if I want to insert a new window, e.g., on a sidewall on a higher floor. For example, in a bathroom or a staircase?

Well, such a window must have a reduced level of visibility, i.e., be obscure and non-opening or opened at a height of 1.7 m from the floor level.

ŻRÓDŁO: Permitted development rights for householders Technical Guidance

 

Obscure glass(prywatność jest definiowana w skali od 1 do 5)
ŻRÓDŁO: Everest.co.uk

 

Co w przypadku kiedy będę chciał wstawić nowe okna dachowe?

Nowe okna dachowe lub świetliki zwykle nie wymagają wniosku o pozwolenie na budowę, pod warunkiem, że; 

 • nie wystają więcej niż 150 mm poza płaszczyznę spadku dachu
 • nie są wyższe niż najwyższa część dachu
 • jeżeli znajdują się w pochyłości dachu elewacji bocznej, muszą być niejasno oszklone i nie otwierać się, albo otwierać się , ale wyłącznie na wysokości 1,7 metra od poziomu podłogi

 What if I want to add a new roof window?

New roof windows or skylights usually do not require Planning Permission, provided that;

 • do not protrude more than 150 mm beyond the plane of the roof slope
 • not higher than the highest part of the roof
 • if they are located on the slope of the side facade roof's, they must be obscured and not opened, or opened but only at a height of 1.7 meters from the floor level

ŻRÓDŁO: Permitted development rights for householders Technical Guidance

ŻRÓDŁO: paularthursroofingspecialist

 

BUILDING REGULATIONS


Od 1 kwietnia 2002 r. Obowiązują przepisy budowlane, które określają pewne normy, które należy spełnić przy wymianie okien lub drzwi. Najważniejsze z nich dotyczą:

Since 1 April 2002 building regulations have applied to all replacement glazing. The regulations apply to thermal performance and other areas such as safety, air supply, means of escape and ventilation.

Approved Document L

Współczynnika przenikania ciepła U.

Mieszkania muszą być energooszczędne. Sposobem na osiągnięcie większej efektywności energetycznej jest podjęcie działań w celu zmniejszenia ilości ciepła traconego przez przeszklenia zarówno w oknach, jak i drzwiach.Planując montaż okien i drzwi, należy mieć świadomość, że muszą one spełniać wymagania przepisów budowlanych w odniesieniu do ilości ciepła, które może przedostać się przez szyby i ramy, co jest mierzone jako wartość współczynnika U. Nie należy przekraczać tej wartości U. Informacje na temat maksymalnej dopuszczalnej wartości U można znaleźć w zatwierdzonym dokumencie L-1B, tabela 1(Informacje z Planning Portal)

U-value = 1.6 W/m2K - dla okna
U-value = 1.8 W/m2K - dla drzwi

 Thermal heat loss.

"Dwellings are required to be energy efficient. A method of achieving greater energy efficiency is to take steps to reduce the amount of heat that is lost through the glazing in both windows and doors.If you are planning to install windows and doors you should be aware that they need to comply with the requirements of the Building Regulations in relation to the amount of heat that can pass through the glass and framework, which is measured as a U-Value. This U-Value should not be exceeded. For information on the maximum U-Value allowed please refer to Approved Document L-1B, Table 1" (Information from Planning Portal)


U-value = 1.6 W/m2K - for windows
U-value = 1.8 W/m2K - for doors

Approved Document K4

Bezpiecznego oszklenia. Bezpieczne szkło powinno być zapewnione dla każdej szyby w krytycznym obszarze. Poniżej znajduje się rysunek przedstawiający ogólny widok, kiedy wymagane jest oszklenie bezpieczne(Informacje z Planning Portal)

Safety glazing. Safety glazing should be provided to any glass in a critical area. Below is a list giving general view as to when safety glazing is required(Information from Planning Portal).

 

Approved Document F

Wentylacji. Okna i drzwi zapewniają wentylację pomieszczeń w mieszkaniu, a przepisy określają jej niezbędną ilość. Rodzaj i zakres wentylacji będą zależeć od użytkowania i wielkości pomieszczenia. Na przykład pomieszczenia, w których wytwarzana będzie para wodna czyli kuchnie, łazienki, pomieszczenia gospodarcze itp. powinny być wyposażone w okna oraz dodatkową wentylację zwykle wentylatory mechaniczne (Informacje z Planning Portal). 

Ventilation. Windows and doors provide ventilation to rooms within a dwelling and rules apply to how much ventilation. The type and extent of ventilation will be dependent on the use and size of the room. For example, rooms where steam will be produced (kitchens, bathrooms, utility rooms etc) should be provided with higher levels of ventilation normally mechanical fans and windows(Information from Planning Portal). 

Approved Document B

Bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Podczas wymiany okna ewakuacyjnego musimy zastąpić je oknem o podobnych wymiarach części otwieranej określonych w przepisach to znaczy szerokości i wysokości nie mniejszej niż 450 mm . Jeśli oryginalne okno, które jest wymieniane, było większe niż to konieczne do ucieczki, wówczas nowe okno można zmniejszyć do minimum, jak określono w kryteriach, o otwieralnej powierzchni nie mniejszej niż 0,33 m2. Wysokość do otwieranej powierzchni nie powinna znajdować się wyżej niż 1100 mm nad powierzchnią podłogi. Dobrą praktyką jest również wymiana dowolnego okna na pierwszym piętrze, które nie jest używane jako okno ewakuacyjne na okno ewakuacyjne. Najlepiej aby drzwi wyposażone były w proste zamknięcia (łatwo otwierany mechanizm), które można obsługiwać od strony ucieczki bez użycia klucza. Możesz także potrzebować okna ewakuacyjnego znajdującego się na parterze, w przypadku kiedy musisz przejść z pomieszczenia przez inne pomieszczenie aby dotrzeć do korytarza , schodów lub drzwi zewnętrznych. Szczegółowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego znajdziecie w Approved Document Part B. W przypadku domu o większej liczbie kondygnacji, z dołączonym garażem lub otwartym planem przepisy te wyglądają nieco inaczej.

 Fire safety

Detailed fire safety regulations can be found in Approved Document Part B. For a house with more floors, an attached garage, or an open plan, these regulations are slightly different.

ŻRÓDŁO: Lacors promoting quality regulation

 

Na koniec dodam jeszcze, że do wymiany okien I drzwi najlepiej zatrudnić firmę lub fachowca, który posiada odpowiednie uprawnienia do wystawienia tak zwanego certyfikatu FENSA po zakończeniu prac montażowych.

Finally, I would like to add that for the replacement of windows and doors it, is best to hire a company or a specialist who has the appropriate authorization to issue the so-called FENSA certificate after the assembly works are completed.


Co to jest certyfikat FENSA?

Certyfikat FENSA jest deklaracją firmy, która wymieniała okna lub drzwi, że praca wykonana została zgodnie z przepisami budowlanymi, zgłoszona w twoim lokalnym urzędzie(Local Council), a zamontowane drzwi lub okna spełniają normy wydajności cieplnej. Poświadcza również, że gwarancja firmy instalacyjnej jest ubezpieczona. Certyfikat FENSA będzie również niezbędny przy sprzedaży domu.

Certyfikat FENSA nie obejmuje ogrodów zimowych, werand, nowych budynków, rozbudów, napraw czy też nieruchomości komercyjnych.

 

What is the FENSA certificate?

A FENSA certificate is a declaration by the installation company to the homeowner that the windows and doors they have replaced comply with Building Regulations, use energy efficient products, are registered with the Local Council. A FENSA certificate also that verifies that the warranty is insured. Is essential when selling the property.


FENSA doesn’t cover conservatories, porches, new builds, extensions, repairs (frame not included),commercial properties. 

Co w przypadku, gdy prace montażowe wykonane były przez osobę lub firmę nie posiadającą takich uprawnień?

Otóż w takim przypadku można umówić się na wizytę z Inspektorem z urzędu lub z prywatnej firmy , który przyjdzie na miejsce, sprawdzi zgodność wykonanych prac z przepisami budowlanymi, a jeżeli wszystko będzie jak należy wyda certyfikat. W związku z tym, że prace w trakcie jego wizyty będą już zapewne zakończone dobrze, jest mieć zdjęcia pokazujące poszczególne etapy prac.

What if a person or company without such authorization performed the assembly work?

Well, in this case, you can make an appointment with an Inspector from your local council or a private company. The Inspector checks on the site the compliance of the work performed with the building regulations. If everything is as it should, you receive a certificate. Probably during the visit of the inspector the job completed,so it is good to have photos showing the stages of work.

ŻRÓDŁO: Internet

 

 


No comments yet.
(*) Required fields
This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.

OK, I understand or More Info
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand